محض یادآوری می گویم!

جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است

هزاربار من این نکته کرده ام تحقیق..!

.

.

یعنی: ای هیچ برای هیچ با هیچ م‍‍پیچ!!

/ 2 نظر / 18 بازدید
یه خواننده

محض رضای خدا...!

سعیده

سنگ بد گوهر اگر کاسه ی زرین بشکست ... ... قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود ...